Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Begeleider GGZ/SPV

Mensen met psychiatrische problemen die in een instelling wonen, krijgen begeleiding van een begeleider geestelijke gezondheidszorg  (GGZ) of sociaal psychiatrisch verpleegkundige.

Begeleider GGZ / Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige

De begeleider Ggz of SPV-er werkt t.b.v. de behandelmodaliteiten ambulant, poliklinisch, deeltijd, klinisch en crisisopvang van de isntelling. De complexiteit van de bewonerpopulatie en de te leveren zorg vraagt voortdurende samenwerking en afstemming over de gestelde doelen met interne en externe betrokkenen. 

Kern van de functie

 • Vanuit een sociaalpsychiatrisch deskundigheid verrichten van de intake, verrichten van diagnostisch onderzoek, het (mede) opstellen, (mede) bijstellen en het (mede) uitvoeren van behandelplannen en het uitvoeren van preventie- en dienstverleningsactiviteiten.
 • Verbeteren van de kwaliteit van SPV-praktijkvoering en zorg aan patiëntengroep.

Plaats in de organisatie

 •    Ontvangt leiding van de unitmanager.

Resultaatgebieden

 1. De intake is uitgevoerd met als resultaat een behandeladvies.
 2. Diagnostisch onderzoek.
 3. Coördineert de ambulante behandeling en levert een bijdrage aan het individueel behandelplan (IBP) voor de andere behandelmodaliteiten.
 4. Professionele ontwikkeling van zichzelf.
 5. Overige werkzaamheden. 

Uitwerking resultaatgebieden

1.  De intake is uitgevoerd met als resultaat een behandeladvies.

 • Zet de stepped care onderzoek/behandeling met de daarbij horende deelverantwoordelijkheden in.
 • Selecteert op basis van analyse de aanwezige deelnemers bij de intake met verwijzer/aanmelder.
 • Verricht het intakegesprek vanuit sociaal psychiatrische deskundigheid en verzorgt de daarbij horende verslaglegging en brengt een behandeladvies uit. 

2.  Diagnostisch onderzoek

 • Voert vanuit sociaal psychiatrisch verpleegkundig deskundigheid diagnostisch onderzoek uit, doet interpretatie daarvan en adviseert.
 • Heeft een initiërende rol in het organiseren van de diagnostiek en behandeling.
 • Verzamelt de benodigde informatie vanuit de vele verschillende bronnen die betrokken zijn bij de bewone 

3.   Coördineert de ambulante behandeling en levert een bijdrage aan het individueel behandelplan (IBP) voor de andere behandelmodaliteiten

 • Coördineert de ambulante behandeling, zet acties en interventies uit naar betrokkenen.
 • Bundelt de beschikbare informatie voor het opstellen van het ambulant IBP.
 • Stelt het individueel behandelplan (IBP)  binnen de ambulante modaliteit op en bespreekt dit IBP met patiënt en zijn netwerk, zoekt naar consensus met de patiënt over de inhoud van het IPB en past aan daar waar nodig.
 • Rapporteert (verslaglegging) intern en extern betreffende de ambulante behandeling.
 • Geeft toepasbare en werkbare adviezen aan patiënt en betrokken personen. 
 • Draagt informatie verkregen vanuit onderzoek aan bij behandelverantwoordelijke van de overige behandelmodaliteiten ten behoeve van het opstellen van het IBP.
 • Monitort de aan hem toegewezen patiënten gedurende de gehele behandeling bij plaatsing naar overige behandelmodaliteiten.
 • Doet verslaglegging en rapporteert over SPV interventies naar de betrokken behandelmodaliteiten en naar externe zorgaanbieders conform werkafspraken en protocollen.
 • Legt en onderhoudt externe contacten rond de patiënt (natuurlijk netwerk en professioneel netwerk). De contacten hebben een preventief, consultatief en/of educatief karakter en hebben tot doel de behandeling te faciliteren/optimaliseren.
 • Neemt deel aan rapport-, diagnostiek- en behandelbesprekingen.
 • Geeft advies aan management (intern en extern) over benodigde faciliteiten t.b.v. de behandeling van de patiënt of uit te voeren zorg na de behandeling.

 

4.  Professionele ontwikkeling van zichzelf

 • Houdt de eigen deskundigheid op peil, door actuele ontwikkelingen in het vakgebied te volgen en draagt deze kennis uit aan betrokkenen.
 • Legt initiatieven voor om de werkresultaten en werkprocessen te optimaliseren. Werkt conform geldende opvattingen van goed hulpverlenerschap.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling door het, in overleg met de unitmanager, opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.
 • Heeft zicht op eigen kennis, kunde en ervaring en weet te beoordelen waneer er andere deskundigheid/specialisme ingezet moet worden.
 • Levert gevraagd een bijdrage aan (wetenschappelijk) onderzoek.
 • Leert van de interactie door zelfreflectie en werkt daardoor aan de eigen professionele ontwikkeling.
 • Is in staat om op een methodische wijze invulling te geven aan de werkzaamheden, zowel richting bewoners als interne en externe betrokkenen.

 

5. Overige werkzaamheden

 • Verricht de aan de functie verbonden administratieve werkzaamheden.
 • Kan desgewenst deelnemen aan in- en externe werkgroepen of commissies.

  

Functie-eisen, kennis en vaardigheden

 • Kennis op Post Hbo niveau Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige is vereist.
 • Heeft meerjaren relevante werk- en ervaringskennis van de SGLVG+ doelgroep.
 • Heeft op hoofdlijnen kennis van psychopathologie, ontwikkelingsdynamische-, acute-, en sociale psychiatrie, rehabilitatie en resocialisatie theorieën en crisisinterventiemethoden.
 • Kennis over consultatie-, gespreks-, en motivatietechnieken en psycho-educatie en kan deze toepassen in de praktijk.
 • Kent de sociale kaart.
 • Kent behandelmodellen en modaliteiten van de SGLVG+ patiënt en preventiestrategiën.
 • Kent de vak- en doelgroep relevante wetgeving.
 • Kennis over aanverwante vakgebieden; justitie, jeugdzorg, verslavingszorg, maatschappelijke overheden.
 • Heeft kennis over en kan systeemgericht werken.
 • Heeft kennis van de instelling / organisatie, in het bijzonder van het directoraat en de geldende richtlijnen/protocollen.
 • Houdt kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van bij- en nascholing en cursussen en kan deze kennis ook overdragen op collega’s.

Zelfstandigheid

 • Taken en keuzes worden zelfstandig verricht binnen de intake, in de ambulante behandeling en de interventies. Kan in onverwachte afwijkende en complexe situaties handelen. Kan beslissingen nemen. Kan priorteit stellen.
 •  Brengt zelfstandig de problematiek methodisch in kaart. Kan de samenhang van somatische, psychologische, psychiatrische, ontwikkelings-, en sociologische aspecten in hoofdlijnen aangeven en ter bespreking voorleggen aan het multi-disciplinaire team.
 • Brengt en houdt mede veranderingsprocessen op gang conform behandelplannen.
 • Kan zelfstandig de patiënt doorverwijzen.
 • Kan consultatie en inlichtingen geven over de behandeling aan direct betrokkenen en derden.
 • Kan contacten met functionarissen binnen en buiten de eigen organisatie aangaan en onderhouden.
 • Kan prioriteiten stellen en de dienstverlening op een adequate wijze invullen.
 • Kan organisatorisch terugvallen op de unitmanager en inhoudelijk op de behandelaar.
 • Kan voor de toetsing van het behandeladvies het multidisciplinair team consulteren. 

Sociale vaardigheden

 • Heeft het vermogen om te onderhandelen en te motiveren.
 • Kan relativeren en zaken in een breder perspectief plaatsen. Kan omgaan met stressvolle situaties zonder dit direct op zichzelf of op andere personen te betrekken.
 • Kan zich aanpassen, zich instellen op en zich verplaatsen in de gedachtegang van anderen.
 • Heeft het vermogen om in een team te kunnen werken.
 • Is zelfreflectief en heeft introspectieve vermogens.
 • Is in staat op duidelijke, professionele en respectvolle wijze om te gaan met de bewoners SGLVG + .
 • Kan zich een oordeel vormen op basis van waarnemingen, kan dit beargumenteren en overbrengen op anderen en kan de zich daarbij voordoende weerstanden overwinnen.
 • Kan werken in een zich voortdurend veranderende omgeving.
 • Kan patiënten op een open en onbevooroordeelde wijze tegemoet treden, zodat bewoners zich uitgenodigd voelen hun vragen te verwoorden.

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Werkt veelal zelfstandig, onzorgvuldig handelen kan vergaande gevolgen voor de patiënt en het verloop van de behandeling hebben.
 • Is verantwoordelijk voor de uitoefening van de functie binnen de door het management vastgestelde kaders.
 • Is verantwoordelijk voor de coördinatie in het ambulante behandelproces en dient essentiële informatie voor anderen beschikbaar te hebben.
 • Heeft bevoegdheden om  binnen kaders besluiten te nemen, die voor de kwantiteit en kwaliteit van de behandeling noodzakelijk zijn.
 • Er kan immateriële schade ontstaan in het onvoldoende onderhouden van het sociaal netwerk van de patiënt.
 • Heeft enige invloed op het beleid door deel te nemen aan het werkoverleg, informeert en adviseert vanuit de specifieke deskundigheid het management.
 • De functie wordt gekenmerkt door het inzetten van uitgebreide en gespecialiseerde vakkennis in zeer uiteenlopende situaties.

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Kan mondeling en schriftelijk zaken betreffende de interventies verwoorden en verantwoorden naar bewoners, collega’s, medewerkers expertise en wettelijke vertegenwoordigers.
 • Schriftelijke vaardigheid is nodig om rapportages op te stellen en te verwoorden in dossiers en om correspondentie te voeren.
 • Is in staat om zowel schriftelijk, mondeling en non-verbaal kennis en kunde over te dragen op bij de dienstverlening betrokken medewerkers in het kader van de uitvoering van de individuele behandelplannen.
 • Kan kernachtig problemen verhelderen.
 • Kan de gesprekspartner enthousiastmeren in het kader van de behandeling.

Bewegingsvaardigheid

 •   Regelmatig gebruik van PC

Wilt u meer informatie , stuur dan een bericht naar info@zorg-id.com of vul het contactformulier in.

 

Contact

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren