Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Begeleider licht verstandelijk gehandicapt

Iemand heeft een licht verstandelijke beperking (LVB) als hij aanzienlijke beperkingen heeft op het gebied van cognitieve ontwikkeling en adaptieve vaardigheden (ook wel (sociaal) aanpassingsvermogen genoemd).

Als begeleider LVG ondersteun je de bewoners in de algemene dagelijkse levensbehoeft, alles wat de bewoner zelf kan doen ze zelf, waar het nodig is ondersteun je de bewoner.

Vacature Begeleider (LVG) 

Kern van de functie

 • Ondersteunt de bewoner in praktische zin zodanig dat deze in zijn of haar functioneren als mens en medeburger tot zijn recht komt.
 • Heeft tot taak mede omstandigheden te scheppen waarin de bewoner(s) maximaal de regie overhet eigen leven kan voeren. Dit dient gezien te worden in de context waarin de bewoner verkeert.
 • Handelt vanuit de bekendheid met de cliënt en maakt het mogelijk vanuit diens perspectief te ondersteunen.
 • Betrekt het netwerk van de bewoner zoveel als mogelijk daarbij.
 • Werkt methodisch conform de bij instelling geldende methodische visie.
 • Aansluiten bij verandering in de omstandigheden zoals de maatschappelijke ontwikkelingen en visie op zorg/ondersteuning.

Plaats in de organisatie

 • Ontvangt hiërarchisch leiding van de unitmanager.Krijgt werkinstructies en aanwijzingen van de dienstverleningscoördinator en de gedragsdeskundige.
 • Geeft zonodig aanwijzingen aan de ondersteunend begeleider en stagiaire. 

Resultaatgebieden

 1. De bewoner zodanig ondersteunen dat deze als mens en medeburger tot zijn recht komt: een gewoon en fijn leven.
 2. Actief betrekken van het netwerk van de bewoner bij het leven van de bewoner.
 3. Begeleiding bij de zorg- en dienstverlening.
 4. Bijdragen aan organisatorische randvoorwaarden.
 5. Professionele ontwikkeling van zichzelf.

Uitwerking resultaatgebied

1. De bewonerzodanig ondersteunen dat deze als mens en medeburger tot zijn recht komt.

 • Biedt ondersteuning bij de realisering van geformuleerde doelen wat betreft werk- en dagbesteding.
 • Geeft bij collega’s aan, waar/wanneer de bewoner extra ondersteuning nodig heeft op gebieden van het voeren van de huishouding en/of persoonlijke verzorging. Geeft waar nodig de bewoner ondersteuning hierbij.
 • Ziet toe op het fysiek, psychisch en sociaal welzijn van de bewoner.
 • Ondersteunt en stimuleert de bewoner bij het voeren van de regie over zijn eigen leven.
 • Uitgangspunt is de geformuleerde dienstverleningsovereenkomst.

 

     2. Actief betrekken van het netwerk van de bewoner bij het leven van de bewoner.

 • Stimuleert de maatschappelijke participatie van de bewoner.
 • Onderzoekt de wensen van de cliënt t.a.v. dagactiviteiten en werk.
 • Geeft samen met anderen uitvoering aan de uit het ondersteuningsplan voorkomende afspraken.
 • Organiseert de dagactiviteiten.
 • Rapporteert de voortgang aan de dienstverleningscoördinator.
 • Neemt zonodig deel aan besprekingen hierover, geeft respons op de visie van de dienstverleningscoördinator.
 • Is bevoegd tot handelingen die nodig zijn om het ondersteuningsplan tot uitvoer te brengen.
 • Ondersteunt de bewoner bij de versterking van zijn/haar netwerk. Betrekt maatschappelijke partijen bij de ontwikkeling van het netwerk van de bewoner.
 • Voert de noodzakelijke verpleegkundige handelingen en verzorging uit.

 

     3. Begeleiding bij de zorg- en dienstverlening.

 •  Ondersteunt de maatschappelijke participatie van de bewoner.
 •  Ondersteunt de bewoner bij de verwezenlijking van deelname aan het maatschappelijk verkeer bij het werk, de hobby en vrijetijdsbesteding.
 • Draagt zorg voor de aspecten rondom het dagelijks huishouden.
 • Ondersteunt de cliënt bij de versterking van zijn/haar netwerk

4. Bijdragen aan organisatorische randvoorwaarden

 • Begeleidt leerlingen en stagiaire, mocht dit nodig zijn op verzoek van DVC'er of de mananger van woonlocatie.
 • Voert een of meerdere uit zelforganisatie voortvloeiende taken en/of rollen uit.
 • Neemt in overleg deel aan werkgroepen/commissies.

     5. Professionele ontwikkeling van zichzelf.

 • De medewerker geeft t.b.v. de bewoner het beste van zichzelf.
 • Houdt actuele ontwikkelingen bij in het vakgebied.
 • Vraagt feedback over eigen handelswijzen en ideeën. Leert van de interactie door zelfreflectie.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling door het, in overleg met de manager, opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan. 

Functie-eisen, kennis en vaardigheden

 • MBO-3 werk-/denkniveau, aangevuld met kennis van de doelgroep. Vakkennis is nodig voor het verrichten van werkzaamheden waarbij in afwijkende situaties moet kunnen worden gehandeld.
 • Dient kennis op peil te houden/te ontwikkelen middels vakliteratuur en cursussen. Kan dit vanuit de theorie ook toepassen in de werksituatie. Heeft kennis van de benodigde richtlijnen/protocollen vande instelling en enig financieel- administratief inzicht in relatie met de cliëntenzorg.
 • Heeft kennis van de instelling/organisatie waarrvoor je werkt.
 • Heeft kennis van de regelgeving zoals gesteld in de Wet Beroepen in Individuele Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO), de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (WBOPZ) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).
 • Heeft relevante ervaringskennis op het gebied van zorg en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking. 

 Zelfstandigheid

 • Dient initiatief- en vindingrijk en creatief te zijn bij problemen rondom de directe  dienstverlening.
 • Kan voorkomende problemen oplossen. Durft beslissingen te nemen daar waar dat nodig is.
 • Kan prioriteiten stellen. Weet wanneer anderen ingeschakeld moeten worden.
 • Dient flexibel te zijn. Kan het eigen werk binnen de gestelde kaders zelfstandig inrichten.
 • Informeert zichzelf en anderen over de uitvoering en ontwikkelingen van het ondersteuningsplan.

Sociale vaardigheden

 • Is in staat een langdurige professionele relatie met bewoner aan te gaan en te onderhouden.
 • Tact, inlevingsvermogen, motiveren, stimuleren is nodig bij het begeleiden van cliënten.
 • Aandacht voor een juiste bejegening en beleving van de seksualiteit van de bewoner is noodzakelijk.
 • Kan zich een oordeel vormen op basis van eigen waarnemingen en kan dit met argumenten overbrengen aan anderen.
 • Kan indien nodig omgaan met claimend, dwangmatig, agressief en destructief gedrag.
 • Stimuleert cliënten in hun maatschappelijk participatieproces. 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Is in staat voorwaarden te scheppen die een goede zorg- en dienstverlening mogelijk maken.
 • Er kan immateriële schade ontstaan bij het onjuist onderhouden van het sociaal netwerk van de bewoner.
 • Materiële schade kan ontstaan bij onjuiste zorg voor materialen en inventaris.
 • Er is kans op psychisch en/of fysiek letsel bij benadering en begeleiding van bewoner.
 • Dient op basis van individueel belang af te kunnen wijken van de afgesproken dienstverlening, bij b.v. calamiteiten, en dit achteraf te verantwoorden. Is zich bewust van de risico’s en durft deze te nemen. 

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Is in staat om mondelinge en schriftelijke zaken betreffende de zorg- en dienstverlening te verwoorden naar collega’s, andere zorgaanbieders.
 • Bewegingsvaardigheid
 • Maakt geregeld gebruik van de PC.
 • Mogelijk zijn speciale tiltechnieken vereist.

Oplettendheid

 • Kan situaties aanvoelen en heeft zicht op de gesteldheid van de bewoners.
 • Onvoldoende aandacht en opmerkzaamheid kan consequenties hebben voor de directe en indirecte zorg- en dienstverlening.
 • Signaleert tijdig aandachtspunten en/of problemen.

Overige functie-eisen

 • Dient voldoende volhardings- en doorzettingsvermogen te hebben voor het realiseren van de gestelde doelen binnen de individuele ondersteuningsplannen.
 • Dient oog te hebben voor ordelijkheid, systematiek, hygiëne en netheid en gevoel voor het menselijk lichaam om veranderingen bij de bewoner te kunnen signaleren.
 • Methodisch werken is vereist bij het uitvoeren van de dagelijkse zorg- en dienstverlening en het rapporteren over de bewoners.
 • Dient integer om te gaan met vertrouwelijke informatie en gegevens van bewoner.
 • Kan veranderingen snel signaleren en hier mee omgaan. 

Inconveniënten

 •  Er kan sprake zijn van confrontatie met lijden en leed van bewoners.
 •  Er is enig risico op letsel door agressie van bewoners.
 •  Er kan sprake zijn van enige fysieke belasting bij de begeleiding en verzorging

Wilt u meer informatie , stuur dan een bericht naar info@zorg-id.com of vul het contactformulier in.

Contact

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren