Net zoals andere websites maken ook wij gebruik van cookies (en daarmee vergelijkbare technieken) om het bezoek van onze website voor jou nog makkelijker en persoonlijker te maken. Bovendien kunnen wij en derde partijen hiermee eventueel advertenties aanpassen aan jouw interesses en kun je informatie delen via social media. Door verder gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord.

Moeilijke verstaandbaar gedrag

Bij mensen met een verstandelijke beperking spreekt men vaak van 'moeilijk verstaanbaar gedrag'. De oorzaak en betekenis van het gedrag zijn dan lastig te achterhalen. Toch is het belangrijk om hun gedrag zo goed mogelijk te begrijpen omdat het vaak weerspiegelt hoe zij zich voelen. Machteloosheid, pijn, verveling, frustratie komen tot uiting in het gedrag. Maar ook tevredenheid of contact hebben met een ander.

Begeleider MVG

De begeleider MVG  behandeling werkt binnen een meer of minder gesloten behandelkader, voert interventies en risico-inventarisatie uit. De complexiteit van de telkens wisselende patiëntenpopulatie en de te leveren zorg, waarbij sprake is van een grote mate van onvoorspelbaarheid, vraagt voortdurende samenwerking en afstemming over de gestelde doelen met andere betrokkenen. De functie wordt zowel binnen leef- als dagbestedingsetting uitgevoerd, zowel overdag als in de nacht.

Kern van de functie

 • Draagt mede zorg voor maximale uitvoering van het individueel behandelplan.
 • Voert behandelings- en begeleidingsactiviteiten gericht op de patiënt uit.
 • Creëert zodanige omstandigheden dat de patiënt in een optimaal veilig therapeutisch klimaat, begeleiding en behandeling heeft. 

Plaats in de organisatie

 • Ontvangt hiërarchisch leiding van de unitmanager en inhoudelijk leiding van de behandelaar.
 • Kan functionele aanwijzingen ontvangen van medewerkers expertise, die betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding van de betrokken patiënten.
 • Krijgt werkinstructies en aanwijzingen van de dienstverleningscoördinator behandeling.
 • Geeft zo nodig aanwijzingen aan de ondersteunend begeleider, leerling en stagiaire. 

Resultaatgebieden

 1. Zorgt voor uitvoering van het behandelplan.
 2. Draagt mede zorg voor een optimaal therapeutisch klimaat
 3. Professionele ontwikkeling van zichzelf.
 4. Overige werkzaamheden

Uitwerking resultaatgebieden

1.  Zorgt voor uitvoering van het behandelplan

 • Vertaalt mede de behandeldoelen in concrete activiteiten en draagt mede zorg voor actuele rapportage daarin.
 • Voert concrete activiteiten en interventies uit.
 • Inventariseert en analyseert de verzamelde gegevens ten behoeve van de risicotaxatie.
 • Verzamelt gegevens over de patiënt op fysiologisch, psychologisch, sociaal-cultureel, ontwikkelingsbepaald en spiritueel gebied en levert deze gegevens aan bij de dienstverleningscoördinator.
 • Voert separatie mee uit. 

2.  Draagt mede zorg voor een optimaal therapeutisch klimaat.

 • Biedt ruimte aan de patiënt om sociaal gewenst gedrag te leren en risicogedrag te reduceren.
 • Zorgt zelf voor professionele begeleiding samen met andere betrokkenen t.b.v. de behandeling/ondersteuning van de patiënt en schept samen met andere betrokkenen zodanige voorwaarden van een maximale realisatie van het individueel behandelplan.
 • Draagt mede zorg voor een veilig werkklimaat. Hanteert en bewaakt de geldende veiligheidsrichtlijnen en -voorschriften.
 • Borgt veiligheid van patiënten en betrokkenen en voert risico-inventarisatie uit.
 • Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de individuele begeleiding.
 • Ondersteunt de patiënt bij het verwoorden van aanvullende zorgvragen.
 • Organiseert de dagactiviteiten.
 • Rapporteert de voortgang aan de dienstverleningscoördinator en behandelaar. Neemt deel aan besprekingen hierover, geeft respons op de visie van de dienstverleningscoördinator behandeling en behandelaar.
 • Voert de noodzakelijke verpleegkundige handelingen en verzorging uit 

3.  Professionele ontwikkeling van zichzelf.

 • Is in staat om op een methodische wijze invulling te geven aan de werkzaamheden.
 • Houdt de eigen deskundigheid op peil, door actuele ontwikkelingen in het vakgebied te volgen.
 • Vraagt feedback over eigen handelswijzen en ideeën.
 • Leert van de interactie door zelfreflectie en werkt daardoor aan de eigen professionele ontwikkeling.
 • Neemt verantwoordelijkheid voor de eigen professionele ontwikkeling door het, in overleg met de manager, opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan.

4. Overige werkzaamheden

 • ·  Voert voorkomende huishoudelijke werkzaamheden uit.
 • ·  Verricht de aan de functie verbonden administratieve en bijkomende werkzaamheden.
 •    Begeleidt en ondersteunt stagiaires binnen het eigen vakgebied.
 • ·  Kan desgewenst deelnemen aan in- en externe werkgroepen of commissies. 

Functie-eisen, kennis en vaardigheden

 • Kennis op minimaal MBO niveau, kwalificatieniveau 4.
 • Vakkennis is nodig voor het verrichten van werkzaamheden waarbij in afwijkende situaties moet kunnen worden gehandeld.
 • Heeft relevante ervaringskennis op het gebied van zorg en dienstverlening voor mensen met een verstandelijke beperking. Specifiek voor de doelgroep SGLVG+.
 • Extra kennis van het werken met mensen met gedragsstoornissen en bijkomende probleemgebieden is vereist.
 • Heeft kennis van de instelling/ organisatie, in het bijzonder van de geldende richtlijnen/protocollen.
 • Heeft enige kennis van bijbehorende werkterreinen van ketenpartners, zoals justitie en verslavingszorg, psychiatrie
 • Heeft kennis van de regelgeving zoals gesteld in de Wet Beroepen in Individuele
 • Gezondheidszorg (BIG), de Wet op de Geneeskundige Behandelings Overeenkomst (WGBO), de Wet Bijzondere Opneming in Psychiatrische Ziekenhuizen (WBOPZ) en de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en heeft strafrechtelijke expertise.
 • Beschikt over kennis om afwijkende situaties te beoordelen en op te lossen.
 • Houdt kennis op peil door het lezen van vakliteratuur en het volgen van bij- en nascholing en cursussen. Kan dit vanuit de theorie ook toepassen in de werksituatie. 

Zelfstandigheid

 • Dient initiatief- vindingrijk en creatief te zijn bij problemen rondom de directe dienstverlening. Kan voorkomende problemen oplossen.
 • Durft beslissingen te nemen daar waar dat nodig is. Kan prioriteiten stellen. Weet wanneer anderen ingeschakeld moeten worden.
 • Dient flexibel te zijn. Kan het eigen werk binnen de gestelde kaders zelfstandig inrichten.
 • Informeert zichzelf en anderen over de uitvoering en ontwikkelingen van het behandelplan.
 • Taken, zoals vertalen van behandelplan naar actieplan gericht op het uitvoeren van de ondersteuning conform het behandelplan, volgens afgesproken methodieken, worden zelfstandig verricht, binnen de werkafspraken met de dienstverleningscoördinator en het behandelteam.
 • Ten aanzien van de uitvoering van de eigen werkzaamheden wordt veelal achteraf pas verantwoording afgelegd aan de unitmanager.
 • Kan de werkzaamheden zelfstandig verrichten en in (onverwacht) afwijkende en (soms) complexe situaties handelen.
 • Kan omgaan met claimend, dwangmatig, agressief en destructief gedrag.
 • Inhoudelijke terugval is mogelijk op het behandelteam.
 • Voor organisatorische zaken is terugval mogelijk bij de unitmanager.

Sociale vaardigheden

 • Is in staat op duidelijke, professionele en respectvolle wijze om te gaan met de bewoners SGLVG+.
 • Kan bewoners op een open en onbevooroordeelde wijze tegemoet treden, zodat patiënten zich uitgenodigd voelen hun vragen te verwoorden.
 • Kan omgaan met claimend, dwangmatig, agressief en destructief gedrag
 • Tact, inlevingsvermogen, motiveren en stimuleren is nodig bij het uitvoering geven aan de behandeling van de bewoners.
 • Kan zich een oordeel vormen op basis van waarnemingen, kan dit beargumenteren en overbrengen op anderen en kan de zich daarbij voordoende weerstanden overwinnen.
 • Is zelfreflectief en heeft introspectieve vermogens.
 • Kan relativeren en zaken in breder perspectief plaatsen. Kan omgaan met stressvolle situaties zonder dit direct op zichzelf of op andere personen te betrekken.
 • Kan omgaan met een veranderende en dynamische omgeving.
 • Kan observeren en verbaal en non-verbaal gedrag interpreteren. 

Risico’s, verantwoordelijkheden en invloed

 • Er is kans op psychisch en/of fysiek letsel in de contacten met bewoners. Dient op basis van individueel belangen af te kunnen wijken van de afgesproken dienstverlening, bij b.v. calamiteiten, en dit achteraf te verantwoorden. Is zich bewust van de risico’s en durft deze te nemen.
 • Er kan immateriële schade ontstaan bij het onjuist onderhouden van het sociaal netwerk van de bewoners.
 • Materiële schade kan ontstaan tijdens de uitvoering van de behandeling van de toegewezen bewoners.
 • Is verantwoordelijk voor de uitvoering van de in de individuele behandelplannen benoemde activiteiten.
 • Heeft invloed op de zorg en dienstverlening, afgesproken vanuit de individuele behandelplannen en voert het organisatiebeleid hierover uit.
 • Schept voorwaarden die een goed therapeutisch klimaat voor alle bewoners mogelijk maakt.

Uitdrukkingsvaardigheid

 • Kan mondeling en schriftelijk zaken betreffende de uitvoering van de behandeling verwoorden en verantwoorden naar collega’s, medewerkers expertise en wettelijke vertegenwoordigers.
 • Schriftelijke vaardigheid is nodig om rapportages op te stellen en te verwoorden in dossiers en om correspondentie te voeren.
 • Is in staat om zowel schriftelijk, mondeling en non-verbaal kennis en kunde over te dragen op bij de dienstverlening betrokken medewerkers in het kader van de uitvoering van de individuele behandelplannen.

Bewegingsvaardigheid

 • Bewegingsvaardigheid is vereist bij meewerken aan separatie, bij het uitvoeren van
 • verzorgende werkzaamheden en bij het gebruik van PC.

Oplettendheid

 • In direct contact met de bewoners continu alert zijn op signalen, die informatie geven over wat van bewoners gevraagd en verwacht kan worden op dat moment. Onvoldoende opmerkzaamheid heeft (direct) consequenties voor de veiligheid en het welzijn van de patiënten en medewerkers.
 • Onvoldoende methodisch inschatten en beïnvloeden van het risicogedrag kan de veiligheid van de patiënt en maatschappij in gevaar brengen. 

Overige functie-eisen

 • Dient voldoende volharding- en doorzettingsvermogen te hebben voor het realiseren van de gestelde doelen binnen de behandelplannen, het stimuleren en motiveren van patiënten.
 • Heeft een hoog empatisch vermogen.
 • Gevoel voor ordelijkheid, systematiek, en netheid is van belang bij het methodisch werken.

Wilt u meer informatie , stuur dan een bericht naar info@zorg-id.com of vul het contactformulier in.

Contact

 

Website laten maken door Modual | Open cookie voorkeuren